ผู้จัดการแผนกจัดซื้ออาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วีธีการปฏิบัตงานของส่วนจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
2. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการบริหารการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตลอดจนรวบรวมสถิติราคา ส่วนลด ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป
4. ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น
5. เจราจาต่อรองราคาเงื่อนไขกับผู้ขาย และ ทำสัญญาตกลงกับผู้ขาย
6. ตรวจสอบรายละเอียดการขอซื้อ และในกรณีที่ฝ่ายโครงการหรือผู้ต้องการไม่ได้ ทำการเปรียบเทียบราคาเบื้องต้นให้จัดส่ง
รายงานปริมาณวัสดุ, Specifcationให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างช่วงเพื่อเสนอเปรียบเทียบราคา
7. รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจัดซื้อและทำการคัดเลือกสรรคหาผู้ขายในราคาที่เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
8. ตรวจสอบและรับรองรายละเอียดเอกสารชุดใบสั่งซื้อก่อนเสนอผู้บริหาร
9. ลงนามตามวงเงินจัดซื้อ จัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่อนุมัติชุดใบสั่งซื้อ (ระบุไว้ในเอกสารชุดใบสั่งซื้อ)
10. ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดซื้อเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี สาขา การจัดการ, การตลาด, หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานในด้านการจัดซื้อ 5-10 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
4. มีความรู้ในด้านติดต่อประสานงาน และ มีการเจรจาต่อรองที่ดี
5. มีทักษะด้านความเป็นผู้นำ และ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เมฆา-เอส จำกัด 2082 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ติดต่อ :  คุณจันทร์ตรี แย้มทับทิม, คุณชุตาพร สีสุข, คุณกนกพล แหวดกลาง 
โทรศัพท์ : 097-236-1783, 02-136-4379 ต่อ 15-16
E-mail :  chantree.meka@gmail.com, hr.mekas@gmail.com
คลิกเพื่อสมัครงาน
Powered by MakeWebEasy.com