เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย บันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและผลกระทบต่างๆ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน)
2. บริหารการปิดบัญชี วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด
3. รายงานการเงิน ที่ทำให้บริษัท ฯ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ขององค์กรโดยอาศัยข้อมูลบัญชี Update, และสรุปรายรับรายจ่ายแยกโครงการ ฯ
4. จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ตามผลงานที่โครงการเสนอมาโดยควบคุมเอกสาร และเร่งรัดการเก็บเงินจาก Owner เพื่อโอนย้ายจากบัญชีลูกหนี้สู่รายได้ของบริษัทฯ
5. จัดทำงานอื่น ๆ ในส่วนงานของแผนกบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานในระดับเทียบเท่าหัวหน้างานบัญชีมาแล้ว3-5ปี หรือ ระดับSupervisor 4-5 ปี

3. สามารถใช้ Microfsoft Office (Word,Excel)
4. เคยใช้งานระบบบัญชีสำเร็จรูปอย่างชำนาญ
5. ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงิน
6. ความรู้ความเข้าใจในหลักภาษีอากร
7. บริหารการปิดบัญชี วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เมฆา-เอส จำกัด 2082 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ติดต่อ :  คุณจันทร์ตรี แย้มทับทิม, คุณชุตาพร สีสุข, คุณกนกพล แหวดกลาง 
โทรศัพท์ : 097-236-1783, 02-136-4379 ต่อ 15-16
E-mail :  chantree.meka@gmail.com, hr.mekas@gmail.com
คลิกเพื่อสมัครงาน

Powered by MakeWebEasy.com